Podporené projekty

Z výzvy na rozvoj drobnej infraštruktúry v programe Košického samosprávneho kraja Terra Incognita – Krajina nespoznaná bolo rozdelených pol milióna eur. Z ojedinelého dotačného programu z verejných prostriedkov bolo podporených 39 projektov, ktoré sa realizovali v mestách a obciach Abova (13 projektov), Gemera (11 projektov), Zemplína (11 projektov) a Spiša (4 projekty).

Cieľom výzvy v programe Terra Incognita bolo zvýšiť kvalitu služieb v cestovnom ruchu na území Košického kraja vytvorením rozšírenej ponuky produktov a služieb najmä na troch tematických cestách - Gotickej, Vínnej a Železnej ceste. Oprávnenými žiadateľmi boli právnické alebo fyzické osoby so sídlom alebo trvalým pobytom na území Košického kraja, ktoré chceli realizovať projekty na území KSK. Minimálna výška finančnej podpory bola stanovená na dvetisíc eur a maximálna na 15 tisíc eur. Do termínu uzávierky bolo doručených 151 projektov, do formálnej kontroly bolo zaradených 137 žiadostí o dotáciu s požadovanou sumou takmer 1,7 milióna eur.

Bez formálnych nedostatkov bolo 53 percent zo 137 žiadostí, zostávajúcich 47 percent žiadateľov po konzultáciách s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja nedostatky odstránilo. Z pohľadu teritoriálneho rozdelenia bolo najviac záujemcov zo Zemplína (50) a Abova (41), z Gemera prišlo 27 a zo Spiša 17 žiadostí. Najčastejším žiadateľom boli obce a mestá (74), nasledovali podnikatelia (25) a záujmové združenia (20), cirkevné inštitúcie podali 10 a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 8 žiadostí.

Projekty sa náhodným výberom rozdelili medzi dvojice nezávislých hodnotiteľov, ktorí ich posudzovali podľa vlastného uváženia a vopred stanovených kritérií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 9/2011. Všetci hodnotitelia sa potom stretli na spoločnej konfrontácii, pri ktorej v štyroch kolách posudzovali a obhajovali vybrané žiadosti. Tie predložili Riadiaciemu výboru programu TI, ktorý rozhodol o zozname 39 žiadostí, ktoré získali podporu a piatich ďalších, ktoré v prípade potreby budú slúžiť ako zásobník.

„Po prvýkrát vyhlásila regionálna samospráva výzvu s takou vysokou alokáciou. Pol milióna eur je z pohľadu nášho rozpočtu veľká suma,“ konštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. „Rozhodli sme sa podporiť také investície, ktoré pomôžu zlepšiť orientáciu, skrášliť verejné priestranstvá pri pamiatkach, urobiť drobné stavebné úpravy, vybudovať náučné chodníky, sprístupniť zaujímavosti. Je nám jasné, že ak chceme, aby ľudia spoznávali náš kraj – čo je cieľom programu Terra Incognita, musia mať na to podmienky. Žiaľ, nemohli sme uspokojiť všetkých žiadateľov, pretože by sme potrebovali trojnásobnú sumu. Zameranie mnohých projektov však ukázalo, čo ľudia v kraji potrebujú a na čo by sa mali orientovať vyhlasovatelia ďalších výziev. Veľa obcí napríklad žiadalo peniaze na opravu autobusových zastávok, pretože je to prvý bod v obci, s ktorým sa stretne turista cestujúci verejnou dopravou.“

Zoznam a popis podporených projektov

Mapa podporených projektov

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil:
Vytvorené: 25.06.2013 12:31
Upravené: 08.12.2014 12:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...