Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Konkurz na riaditeľa Kultúrneho centra KSK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 2. prax v oblasti kultúry a marketingu
 3. skúsenosti s riadením kolektívu
 4. predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Iné kritériá a požiadavky:

 1. organizačné a manažérske schopnosti a riadiace skúsenosti
 2. všeobecný kultúrny rozhľad
 3. znalosť cudzích jazykov
 4. skúsenosti pri realizácii medzinárodných verejno-prospešných aktivít
 5. osobnostné a morálne predpoklady

Písomná prihláška spolu s týmito prílohami:

 1. profesijný životopis
 2. overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 3. stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja Kultúrneho centra KSK s návrhom konkrétnych opatrení pri implementácii programu KSK „Terra Incognita“ v  roku 2013 a výhľadovo na ďalšie roky z pohľadu trvalej udržateľnosti (viď www.terraincognita.sk)
 4. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 5. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby konkurzu (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov)
 6. kontaktné údaje uchádzača (poštová adresa, mailový kontakt, telefónne číslo)

musí byť doručená v obálke s označením „Konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa KC KSK so sídlom v Košiciach - Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 15. augusta 2013 na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor kultúry a CR, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66  Košice.

O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do konkurzu tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraný uchádzač bude v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov navrhnutý na vymenovanie do funkcie riaditeľa Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.