Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Územný plán regiónu (ÚPN-R)

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj (ÚPN VÚC) schválila vláda SR uznesením č. 323, dňa 12 mája 1998. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená nariadením vlády SR. č. 281/1998 Z.z.

Prvé Zmeny a doplnky 2004 ÚPN VÚC Košický kraj, ktoré obstarával Košický samosprávny kraj, boli schválené Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja (KSK) uznesením č. 245/2004, dňa 30.08.2004 a uznesením č. 246/2004 bola vyhlásená jeho záväzná časť formou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) KSK č. 2/2004.

Zmeny a doplnky 2009 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené uznesením č. 712/2009 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 10/2009, schválené uznesením č. 713/2009.

Zmeny a doplnky 2014 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené uznesením č. 92/2014 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 6/2014, schválené uznesením č. 93/2014.

Zmeny a doplnky 2017 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené uznesením č. 509/2017 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 18/2017, schválené uznesením č. 510/2017.

Obstarávateľ:

Charakteristika vymedzenia územia:

ÚPN-R ustanovuje najmä:

Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja so zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ako podklad pre schvaľovací dokument. Samosprávny kraj schvaľuje ÚPN-R a záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.

Spracúva sa:

Obsah ÚPN-R:

Vyhláška MŽP SR o ÚPP a ÚPD č. 55/2001 §11

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.