Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti podávajú občania s trvalým pobytom na území KSK (osobne, poštou, elektronicky) na adresu: Odbor sociálnych vecí, Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru, 042 66 Košice

Prílohou žiadosti je:

Žiadosť podáva občan alebo rodič maloletého dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť aj iná fyzická osoba. 

U občana, ktorému súd uložil ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ochrannú výchovu alebo mu nariadil umiestnenie v detenčnom ústave sa posudková činnosť až do jeho ukončenia nevykonáva.

Po prijatí žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vykoná Odbor sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja posudkovú činnosť (sociálnu posudkovú činnosť a zdravotnú posudkovú činnosť) a v lehote 30 – dní vydá posudokrozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podáva občan: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.