Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nakladanie s pohľadávkami

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Nechránenie majetku KSK (pohľadávky) nedostatočným informovaním vlastníka (KSK) o narastaní dlhu za nájom a nežiadaním vlastníka o schválenie ukončenia nájomnej zmluvy (uzatvorenej so súhlasom zastupiteľstva KSK) a nevymáhanie dlhu súdnou cestou.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.

 § 12 ods. 1  zásad hospodárenia s majetkom KSK z 15.12.2014  účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Vyšší územný celok a správca sú povinní majetok vyššieho územného celku zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä sú povinní tento majetok

  1. udržiavať a užívať,
  2. chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
  3. viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

Pri nakladaní s pohľadávkami je nutné dbať na to, aby všetky povinnosti dlžníka boli riadne a včas splnené.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2018

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.