Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Poznámky v účtovnej závierke

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt vo zverejnenej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 v poznámkach neuvádzal textovú časť, iba tabuľkovú. Zverejnené „Poznámky“ v účtovnej závierke neobsahovali popisné informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód, a neobsahovali aj ďalšie informácie, ktoré výrazným spôsobom môžu zmeniť pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 18 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Odporúčanie

V Poznámkach účtovnej závierky uvádzať  informácie, ktoré vysvetľujú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú. V poznámkach uvádzať aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód, a ďalšie informácie podľa požiadaviek ustanovených zákonom o účtovníctve. V poznámkach uvádzať tiež informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje účtovná jednotka v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky.

Právny stav ku (mesiac/rok)

11/2018

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.