Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ELISE - (European LIfe Science Ecosystems

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Má pomôcť nášmu kraju a národným autoritám v SR pri smerovaní ich rozvoja a zapojenia do deľby práce v rámci európskych medzinárodných projektov v tejto strategickej oblasti.

       Project is Co-Funded by
               European Union.

Európa a tiež aj Slovensko, čoraz viac čelí dvom veľkým výzvam, s ktorými sa bude musieť vysporiadať. Je to silný nastupujúci trend starnutia obyvateľstva a s ňou spojené udržanie kvality života. Druhou spoločnou témou je inteligentné využívanie miestnych prírodných zdrojov pri výrobe nových inovatívnych potravinárskych, medicínskych produktov a služieb. Obe témy sú spojené systematickým investovaním a vedením koordinovanejšej a intenzívnejšej spolupráce na domácej pôde medzi firmami a výskumnými pracoviskami a verejnou správou. Takáto stratégia umožní v jednej dekáde vzniku stovkám nových dobre platených pracovných miest a nových inovatívnych produktov.

Projekt ELISE  vychádza z predpokladu, že podpora pre inovatívne, malé a stredné podniky v rámci Life Sciences je v regiónoch nedostatočne rozvinutá a zostáva za ich potenciálom.  Jednou z ciest ako zvrátiť tento trend je  posilniť transfer a zdieľanie know-how medzi regionálnymi samosprávami štátov EU a organizáciami a firmami, ktoré pôsobia v doméne Life science.  Niektoré EU krajiny (napr. regióny v  Škandinávii) využívajú svoj inovačný potenciál, kde inovátori majú širokú podporu či už legislatívnu, organizačnú ale aj technickú. Tento biznis model sa dá úspešne preniesť aj na iné stredoeurópske regióny a tým zvýšiť ich inovačnú a ekonomickú výkonnosť.

Úloha KSK v projekte

Aktívne sa zúčastňovať na stretnutiach s partnermi  s cieľom výmeny know-how najlepších praktík  v oblasti podpory start-up a malých a stredných  podnikov,  tvorby akčného plánu pre vylepšenie inovačného ekosystému v regióne. KSK s podporou CLS  univerzitných parkov Medipark a Technicom bude neskôr implementovať tieto poznatky do reálneho prostredia, či už formou nariadení alebo tvorbou nových inštitúcií (prípadne vylepšenie starých), podpory rozvoja podnikania v rámci Life Sciences podľa praktik zaužívaných v krajinách západnej Európy. Organizácia workshopov (v spolupráci s CLS) a stretnutí s lokálnymi stakeholdermi pre ich aktívnu participáciu v tvorbe biznis plánov firiem v úzkej spolupráci s vedecko-výskumnou základňou. Ich internacionalizácia a zapojenie sa do globálnych výskumných sietí a výrobných reťazcov. Ich zapojenie do plnenie regionálnej inovačnej stratégie KSK RIS 2016+  v oblasti domény Life Sciences.

Rozpočet projetku : 73 000 EUR (15% spolufinancovanie). Projekt sa bude realizovať 5 rokov.

Partneri projektu: Kaunas University of Technology, ASTER Joint Stock Consortium, Cassovia Life Science, Lubelskie Voivodeship, Centre-Val de Loire Regional Council, BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommetn e.V., Life Science Nord.

Akčný plán projektu ELISE

Viac informácií o projekte a programe nájdete na stránkach: www.interregeurope.eu/elise , www.interregeurope.eu

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.