Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Register účtovných závierok

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Kontrolovaný subjekt vyplnil titulnú stranu individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2015 s nesprávnymi údajmi. IČO, názov účtovnej jednotky, sídlo účtovnej jednotky, PSČ, názov obce, telefónne číslo, e-mailová adresa patrili inej rozpočtovej organizácii.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 17 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení

Odporúčanie

Účtovnú závierku zverejňovať s náležitosťami: a) obchodné meno alebo názov vlastnej účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, a fyzické osoby uvedú miesto podnikania, b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené, c) deň, ku ktorému sa zostavuje, d) deň jej zostavenia, e) obdobie, za ktoré sa zostavuje, f) iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovenej opatrením ministerstva, g) podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona o účtovníctve.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2016

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.