Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Úhrady bežných výdavkov v hotovosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Rozpočtová organizácia KSK (klient Štátnej pokladnice) pri úhradách v hotovosti prekročila objem finančných prostriedkov, ktoré môžu byť použité na úhradu bežných výdavkov v hotovosti. Skutočne vykázané bežné výdavky za rok 2016 predstavovali sumu 120 737,89 eur. Celková výška finančných prostriedkov v hotovosti použitých na úhradu bežných výdavkov za rok 2016 predstavovala sumu 11 885,69 eur. V hotovosti bola realizovaná neoprávnene suma 8 133,51 eur (11 885,69 eur – 1 207,38 eur povolené 1 % v zmysle zákona na ost. bežné výdavky – 2 544,80 eur cestovné náhrady a honoráre), čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 12 ods. 1 písm. c), ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici v platnom znení 
§ 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Odporúčanie

Finančné prostriedky v hotovosti možno použiť na úhradu a) miezd, platov, honorárov a ostatných finančných nárokov, b) cestovných náhrad, c) preddavkov vnútorným organizačným jednotkám, d) nákupu pohonných hmôt, e) dávok dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia, náhrad za zdravotnú starostlivosť, dávok poistenia zodpovednosti za škodu, štátnych sociálnych dávok a dávok sociálnej pomoci, f) náhrad svedkom, prísediacim sudcom, znalcom, prekladateľom, tlmočníkom a iným osobám, ktoré majú nárok na náhradu nákladov v konaní, za účasť na konaní, g) nákupu potravín pre stravovacie zariadenie so sídlom v zahraničí, h) vreckového deťom, ktoré sú umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, i) ostatných bežných výdavkov, ktorých objem nesmie prekročiť 1 % z ročného rozpočtu bežných výdavkov klienta s prihliadnutím na jeho zmeny v priebehu rozpočtového roka.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2016

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.