Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vyplatenie odstupného nad rámec oprávnenia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Vyplatenie odstupného nad rámec určený pracovnoprávnymi predpismi, čím boli použité verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona            č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení považuje za porušenie finančnej disciplíny (sankcia = odvod vo výške porušenia finančnej disciplíny).         

Legislatíva / zhodnotenie

§ 76 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.
§ 13b písm. b) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odporúčanie

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí odstupné maximálne vo výške určenej pracovnoprávnymi predpismi.

Právny stav ku (mesiac/rok)

06/2017

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.