Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vyhlásená prvá výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

PO1 - Príroda a kultúra - uzavretá dňa 3. Novembra 2016

    Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility - Termín na predloženie žiadostí: 3. novembra 2017

    Špecifický cieľ 2.1: Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice
    Špecifický cieľ 2.2.1: Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb
    Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie cezhraničných logistických služieb

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti - uzavretá dňa 3. Novembra 2016

    Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 67 475 822 EUR.

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie oprávneného územia podpory, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o FP ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v Príručke pre žiadateľa.

Výzvu a všetky súvisiace dokumenty si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.