Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nesprávne vyplácanie stravného za uskutočnené pracovné cesty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia 

Namiesto stravného za uskutočnené tuzemské pracovné cesty bol poskytnutý stravný lístok.

Legislatíva / zhodnotenie

§ 5 ods. 1, 2, 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v platnom znení

Odporúčanie

Stravné za uskutočnenú pracovnú cestu vyplácať v súlade so zákonom o cestovných náhradách. Stravné patrí medzi nárokované cestovné náhrady, zamestnávateľ je povinný zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu túto náhradu vyplatiť. Len v prípade, že je zamestnancovi na pracovnej ceste preukázateľne zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ stravné neposkytuje. So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno v pracovnej zmluve alebo v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru dohodnúť odchylne od zákona o cestovných náhradách podmienky na poskytovanie stravného, ako aj nižšie sumy stravného, najviac však o 5 % z ustanovenej sumy stravného, suma stravného sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor. Zákon o cestovných náhradách neumožňuje pri pracovnej ceste nahradiť poskytovanie stravného príspevkom na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce.

Právny stav ku (mesiac/rok)

12/2015

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.