Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pri pomoci migrantom budú subjekty spolupracovať

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Dohodu o spolupráci podpísali predseda KSK Zdenko Trebuľa, za Slovenskú katolícku charitu riaditeľ Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice Jozef Matejovský, vedúci služobného úradu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Pavol Mutafov a hlavný inšpektor Inšpektorátu práce Košice Ondrej Ficeri. Na podpise sa zúčastnil aj vedúci oddelenia hraničnej a cudzineckej polície Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Prešov Marek Šafár.

Cieľom účastníkov dohody je konať tak, aby ich vzájomná spolupráca pomáhala pri integrácii cudzincov a vytvárala sociálnu súdržnosť medzi rôznymi komunitami a majoritnou spoločnosťou. Spolupráca by mala priniesla úžitok všetkým obyvateľom kraja, pretože subjekty by sa vďaka nej, v rámci svojich zákonných právomocí, mali podieľať na projektoch a zámeroch iniciovaných v Cestovnej mape riadenej migrácie Košického kraja a posilňovať účinnosť vykonávaných opatrení.

Hlavnými cieľmi spolupráce sú aktivity, ktoré smerujú k riešeniu problémov v oblasti bývania, kultúrnej a spoločenskej integrácie, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej ochrany a ochrany rodiny a občianstva Slovenskej republiky. Na ich dosiahnutie je nevyhnutná vzájomná spolupráca aktérov v oblasti migrácie a integrácie cudzincov. Štyri subjekty podpisom dohody o spolupráci jasne deklarujú, že majú záujem napĺňať ciele cestovnej mapy. Keďže ide o otvorený dokument, očakáva sa budovanie ďalších partnerstiev medzi aktérmi v oblasti migrácie a integrácie, aby spoločne hľadali riešenie na problémy v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na území Košického kraja.

Účastníci dohody budú hľadať možnosti, ako financovať aktivity prostredníctvom fondov Európskej únie, alebo iných fondov a finančných zdrojov. Spoločne budú vypracovávať aj realizovať jednotlivé projekty, ale aj strategické materiály a akčné plány, ktoré sa týkajú dôsledkov migrácie na území Košického kraja.

Podpis dohody je pokračovaním aktivít, ktoré v auguste minulého roka predznamenalo schválenie Cestovnej mapy riadenej migrácie v Košickom kraji v Zastupiteľstve KSK. Dokument mapuje migračnú situáciu v Košickom kraji a navrhuje aktivity, ktoré samosprávy spolu so zainteresovanými inštitúciami v súčasnej situácii môžu realizovať. Tie majú napomáhať v procese integrácie cudzincov a budú slúžiť ako preventívne nástroje pri predchádzaní rizík vzniku ekonomicky, sociálne a kultúrne rozdelenej spoločnosti a vzniku uzatvorených a exkludovaných komunít migrantov.

„Touto témou sa musíme zaoberať aj s ohľadom na vývoj v Európe, hoci vlna migrantov Košickému kraju zatiaľ nehrozí. Vychádzali sme z filozofie, že sme hraničný kraj a potrebujeme robiť opatrenia nielen na schengenskej hranici, ale všeobecne voči migrantom," povedal pri podpise dohody predseda KSK Zdenko Trebuľa. „Aj keď v tejto oblasti nemáme veľa kompetencií, myslíme si, že sú oblasti, kde by sme mali mať základnú predstavu. Budúcnosť nás bude tlačiť, aby sme sa stretávali a spoločnými silami robili určité kroky. V spoločnosti rastie napätie a práve naša spolupráca by mala viesť k tomu, že dokážeme viesť štruktúrovaný dialóg, v ktorom sa nebudeme navzájom napádať, ale hľadať riešenia.“

Realizácia integračnej politiky vychádza z koordinovanej spolupráce štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy, samosprávy, ako aj samotných komunít cudzincov a predpokladá zapojenie mimovládnych a iných organizácií pôsobiacich v oblasti integrácie cudzincov. Súčasťou aktivít je aj vznik pracovnej skupiny na výmenu informácií medzi relevantnými inštitúciami, ktoré prichádzajú do kontaktu s migrantmi, vrátane zástupcov samotných komunít migrantov.

Medzi hlavné problémy migrantov na Slovensku patrí napr. fakt, že všeobecne záväzné nariadenia väčšiny miest a obcí neumožňujú cudzincom získať sociálne, resp. nájomné bývanie. Koncepcia navrhuje iniciovať rokovania so zástupcami miestnych samospráv v otázke zmeny týchto VZN. Cudzinci tiež nemajú nárok na príspevok na bývanie, ak bývajú v byte alebo na ubytovni na základe podnájomnej zmluvy. Zabezpečenie vhodného ubytovania je jedným z najzávažnejších problémov integrácie osôb tejto cieľovej skupiny, najmä osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, keďže ich ubytovanie je nevyhnutné zabezpečiť ihneď na začiatku integračného procesu.

 

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.