Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prenájom majetku KSK

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Podrobnejší opis kontrolného zistenia

Prenajatie majetku KSK nie za nájomné v tom čase a na tom mieste obvyklé u veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, bez vykonania primeraného prieskumu na účely stanovenia výšky nájomného a bez uchovania dokladov preukazujúcich výšku určeného nájmu.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 7 zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.01.2015.

Odporúčanie

Prenajať majetok možno najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. Za účelom stanovenia výšky nájomného je správca povinný vykonať primeraný prieskum a uchovať doklady preukazujúce, že určená výška nájomného zodpovedá vyššie uvedeným kritériám. Za primeraný prieskum bude akceptované každé konanie správcu smerujúce k zisteniu tzv. obvyklej ceny nájmu, napr. zabezpečenie všeobecne záväzného nariadenia obce (mesta) vo veci stanovenia ceny nájmu prenajímaného majetku platného na území obce. Na území obce, ktorá nemá prijaté predmetné VZN, správca majetku KSK pre zistenie obvyklej ceny nájmu môže zabezpečiť informácie o cenách nájmov porovnateľných nehnuteľností z otvorených zdrojov (napr. web, regionálna tlač, ponuky vlastníkov nehnuteľností zverejnené na týchto nehnuteľnostiach a pod.), resp. rokovaním správcu majetku KSK s možnými záujemcami o prenájom. Z týchto krokov správca majetku KSK uchová získané relevantné doklady. Z rokovania vyhotoví písomný záznam, získa písomné vyjadrenie (cenovú ponuku) záujemcov o prenájom, resp. písomné odborné vyjadrenie osoby pôsobiacej v oblasti realít, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

Právny stav ku (mesiac/rok)

01/2015

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.