Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kompetencie a legislatíva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj vo svojej činnosti postupuje v zmysle

Kontroluje efektívne vynakladanie finančných prostriedkov zo strany Správy ciest KSK a kvalitu prác, zabezpečuje stavebné a technické vybavenie ciest vo vlastníctve KSK podľa potrieb cestnej dopravy, poskytuje údaje o zjazdnosti ciest vo vlastníctve KSK.

Poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve KSK na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a  ciest MDV SR, posudzuje zámery iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti vo vlastníctve KSK a navrhuje usporiadanie cestnej siete, zabezpečuje podklady na schválenie štruktúry výdavkov na rozpočtový rok súvisiaci so správou, údržbou, opravami, rekonštrukciou, modernizáciou a  výstavbou ciest.

zabezpečuje správne konania k udeľovaniu, zmene a odnímaniu dopravných licencií na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy, schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy a  ukladá zmeny pre pravidelnú autobusovú dopravu vo verejnom záujme, pripravuje zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravcami v  súvislosti s poskytovaním úhrady za služby vo verejnom záujme, posudzuje použitie úhrady za služby vo verejnom záujme a kontroluje plnenie zmlúv, vykonáva odborný dozor nad pravidelnou autobusovou dopravou, zabezpečuje správne konania k ukladaniu pokút v prvom stupni za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode okrem mestskej dopravy a vedie evidenciu dopravcov, ktorým bola udelená dopravná licencia.

Vyšší územný celok ako prenesený výkon štátnej správy plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh, a vyšetrovacieho orgánu pre nehody a  mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach. Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach, vydáva a zrušuje povolenie na  prevádzkovanie mestských dráh, vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy, rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
Vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej, zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a  nariaďuje ich odstránenie, vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh, prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo  veciach stavby mestských dráh, ukladá pokuty za priestupky podľa §108 a  za iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach podľa § 109 a  podľa stavebných predpisov.
Vyjadruje sa k návrhu cestovného poriadku siete z hľadiska potrieb základnej dopravnej obslužnosti regiónu.

Vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií.
Ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu, štátny odborný dozor v mestskej doprave, ukladá pokuty podľa § 42 a 43 za porušenie povinnosti v  mestskej doprave.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.