Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Konkurz na riaditeľa galérie a múzea

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Medzi požadovanými kvalifikačnými predpokladmi je v obidvoch prípadoch ukončené vysokoškolské vzdelanie humanitného zamerania II. stupňa, minimálne tri roky praxe v oblasti kultúry a umenia, skúsenosti s riadením zamestnancov a s projektovým riadením. Nevyhnutné sú aj predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme a znalosť zákonov a právnych predpisov v oblasti kultúry s osobitným zreteľom na zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.

Vyhlasovateľ konkurzu bude prihliadať aj na organizačné a manažérske schopnosti a riadiace skúsenosti, všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným zreteľom na oblasť výtvarného umenia, členstvo v odborných stavovských inštitúciách a osobnostné a morálne predpoklady.

Uchádzači musia do 6. júna doručiť na adresu Úradu KSK popri profesijnom životopise, overených fotokópiách dokladov o vzdelaní, doklade o bezúhonnosti aj stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja organizácií s návrhom konkrétnych opatrení pre zabezpečenie kvalitatívneho rozvoja organizácie do roku 2015 a výhľadovo na ďalšie roky. Presný zoznam požadovaných dokladov pre Východoslovenskú galériu v Košiciach a pre Banícke múzeum v Rožňave.

O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zaradiť resp. nezaradiť do konkurzu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraný uchádzač bude navrhnutý na vymenovanie do funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach Zastupiteľstvu KSK.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.