Sociálne veci

Úlohou odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja je koordinovanie, zabezpečenie a financovanie sociálnych služieb. Samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného a núdzového bývania, domovoch na pol ceste a útulkoch. Pretože systém sociálnej pomoci nie je jednoduchý a pre našich občanov môže byť aj neprehľadný vytvoril odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Kanceláriu prvého kontaktu poskytujúcu základné sociálne poradenstvo.

Kancelária prvého kontaktu

Adresa:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Nám. Maratónu Mieru 1
042 66 Košice

Telefonický kontakt: 055/72 68 289 

Mailový kontakt: kpk.socialne@vucke.sk

Online poradenstvo (chat): www.vucke.sk/kompetencie/socialne/chat

Úradné hodiny:
Pondelok 7,30 – 15,30 hod.
Utorok 7,30 – 15,30 hod.
Streda 7,30 – 16,30 hod.
Štvrtok 7,30 – 15,30 hod.
Piatok 7,30 – 14,30 hod.

Kancelária prvého kontaktu sa nachádza na prízemí Úradu Košického samosprávneho kraja v miestnosti č. 101. Poskytuje komplexné sociálne poradenstvo občanom prichádzajúcim na odbor sociálnych vecí a informácie o existujúcich predpisoch, nariadeniach, o druhoch sociálnych služieb, o konkrétnych zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, taktiež poradenstvo pre budúcich poskytovateľov sociálnych služieb, poradenstvo o zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb, informácie lekárom, ktorí majú záujem o úhradu za spracovanie „lekárskeho nálezu“, poradenstvo obciam o zabezpečovaní sociálnych služieb a pod.. Chod kancelárie je zabezpečený referátom poskytovania služieb občanovi a referátom pre integráciu sociálne vylúčených komunít Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva. Medzi najčastejšie sa opakujúce problémy a žiadosti, s ktorými sa občania obracajú na Kanceláriu prvého kontaktu sú:

 • informácie o možnostiach umiestnenia v zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti VÚC,
 • informácie o spôsobe riešenia nepriaznivej sociálnej situácie,
 • všeobecné informácie o možnosti využitia rôznych foriem a druhov sociálnych služieb pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom (napr. pri prepustení z nemocnice, v situácii keď rod. príslušníci nechcú alebo nemôžu zabezpečiť potrebnú starostlivosť odkázanej osobe...),
 • prijímanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
 • dopĺňanie chýbajúcich podkladov ku žiadostiam,
 • informácie o stave podanej žiadosti (o posúdenie odkázanosti, o uzatvorení zmluvy),
 • sťažnosti klientov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (ohľadom úhrad, stravy, ...),
 • informácie pre pracovníkov obecných úradov ako postupovať pri posudzovaní o odkázanosti na sociálnu službu a pri zabezpečení sociálnej služby svojim občanom,
 • sťažnosti na postup obecných úradov a ich neochota, príp. nezáujem zabezpečiť sociálnu službu svojim občanov,
 • všeobecné informácie o kompenzačných príspevkoch,
 • riešenie problémov domáceho násilia a násilia na ženách.

Kancelária prvého kontaktu poskytuje občanom komplexné sociálne poradenstvo v čase úradných hodín aj prostredníctvom online chatu. Online chat slúži na rýchlu komunikáciu občana, ktorý navštívi webovú stránku Košického samosprávneho kraja v časti Sociálne veci. Správu však môže občan zaslať aj mimo úradných hodín, keď je poradenstvo v offline režime. Nasledujúci pracovný deň príslušný referent odpovie občanovi na jeho otázku. Cieľom online poradenstva je rýchlo a flexibilne zabezpečiť odpoveď občanom na ich dotaz týkajúci sa komplexného sociálneho poradenstva.

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva má záujem zlepšovať poskytovanie sociálnych služieb a hľadať optimálne riešenia pre uspokojovanie potrieb svojich klientov. Preto Vám predkladáme tento dotazník spokojnosti. Je anonymný a dôverný. Jeho vyplnením Vás chceme požiadať o objektívne posúdenie činnosti a kvality poskytovaných služieb v Kancelárii prvého kontaktu. Spätná väzba je pre nás v procese neustáleho zdokonaľovania dôležitá a všetky Vaše podnety nám pomôžu pri zlepšovaní kvality poskytovaných služieb. Vyplnený dotazník nám prosím zašlite mailom na adresu , prípadne poštou na adresu Košického samosprávneho kraja alebo odovzdajte osobne do schránky vedľa Kancelárie prvého kontaktu na Úrade Košického samosprávneho kraja. Ďakujeme

 

Bezplatné špecializované poradenstvo

Pre občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytujú bezplatné špecializované poradenstvo odborní špecializovaní poradcovia financovaní z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.

Infografika KPK 2015

 

Autor: Archív KSK
Zverejnil: Viktor Klik
Dátum: 08.04.2015 12:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Terra incognita OPIS - Elektronizácia služieb VÚC